Chest

Ang nakakakita ng isang saradong dibdib ay naglalarawan ng tagumpay at yaman. Ipinapahiwatig din nito ang pagtuklas ng isang lihim. Kung tayo ang nakakita ng dibdib na binuksan o binubuksan natin ito, matutuklasan natin ang isang lihim. Kung ibang tao ang magbubukas nito, matutuklasan nila ang aming lihim at ibubunyag ito.