Palaso

Nasugatan ang pakiramdam at mga pag-aatras. Panganib sa aksidente.