Dikya

Mga hadlang at pagkabigo at kung ito ay tumatakbo sa atin ay malinlang tayo.