Nakasuot

Mga damdamin at pangmatagalang relasyon sa emosyon.