Patotoo

Maghahalo ito sa mga bagay na walang kita ngunit magkakaroon ng mga kahihinatnan sa iyong buhay.