Stilts

Ang pangangarap ng mga stilts ay nagpapahiwatig ng isang babala at isang paanyaya na maging maingat sa ating sariling pag-uugali upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring lumikha ng mga seryosong sitwasyon.