Dugo

Ang pagkawala ng dugo: pagkawala ng pag-aari, paghihiwalay mula sa isang mahal sa buhay. Makita ang ibang dugo: nauna nang kasamaan, sakit at karaingan.