Tipan

Kalungkutan, bulong, hindi pagkakaunawaan, nawalan ng ilusyon.