Uncle, Uncle

Makakatanggap ka ng magagandang balita, mabuting kaibigan, pagpapakumbaba at pagmamahalan sa pintuan.