Humidity

Kung ang kahalumigmigan ay tumutugma sa mga damdamin at damdamin na laging ginagawa sa isang negatibong pananaw. (Tingnan ang tubig)